Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JOS MENTEN BV

DEFINITIES:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Jos Menten” één van de navolgende vennootschappen:

Jos Menten Metaalrecycling BV
Jos Menten Metaalhandel BV
Deze algemene voorwaarden sluiten alle gedrukte of geschreven leveringsvoorwaarden van leverancier of van enige andere branche-organisatie uit.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze vooraarden zijn van toepassing op alle door Menten met derden te sluiten overeenkomsten, tenzij de gehele of gedeeltelijke niet-toepasselijkheid door Menten uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
1.2 De door derden gehanteerde voorwaarden gelden niet. Deze voorwaarden prevaleren ook al zou in eerstbedoelde voorwaarden voorrang zijn bedongen.
1.3 Mogelijke overeengekomen afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor de betreffende specifieke overeenkomst. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
1.4 Het door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, blijft voor Menten het geldige adres, totdat de wederpartij Menten het nieuwe adres schriftelijk heeft medegedeeld.

2. TOTSTANDKOMING

2.1 Alle offertes van Menten zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Menten schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. Indien een offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Menten het recht de offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de offerte te herroepen.
2.2 Een door Menten verzonden bevestiging, welke niet binnen 2 werkdagen na datum verzending schriftelijk wordt weersproken, bewijst volledig de inhoud van de overeenkomst.
2.3 Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op een reeds bestaande overeenkomst zijn voor Menten slechts bindend indien deze door Menten schriftelijk zijn bevestigd.

3. PRIJZEN EN BETALING

3.1 De door Menten opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en luiden in Nederlandse valuta c.q. in Euro voor zover niet van BTW vrijgesteld. Menten is gerechtigd om de na het sluiten van de overeenkomst optredende prijsstijgingen van grondstoffen en andere kostenfactoren aan de opdrachtgever door te berekenen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
3.2 Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
3.3 Menten heeft het recht zijn vorderingen te verrekenen met de vorderingen van de opdrachtgever op Menten. Verrekening door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.4 Betaling kan niet worden opgevat als enige erkenning door Menten van de deugdelijkheid van de goederen in de staat waarin ze zijn geleverd en ontslaat de leverancier niet van enige aansprakelijkheid terzake.
3.5 Betaling bevrijdt Menten van alle verplichting voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst en kan door de wederpartij niet worden aangemerkt als betaling van enige andere door de wederpartij gepretendeerde vordering op Menten.
3.6 Indien Menten de betaling niet binnen 14 dagen na facturdatum heeft ontvangen, wordt de gefactureerde geacht in verzuim te zijn en heeft Menten het recht om naast de wettelijke rente tevens een vertragingsrente van 3% ’s jaars in rekening te brengen. Tevens is de gefactureerde als dan aan Menten verschuldigd alle kosten verbonden aan de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering. De buitengerechtelijke kosten van invordering worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
3.7 Menten is niet tot verdere levering en/of het verrichten van werkzaamheden gehouden zolang alle opeisbare vorderingen niet aan haar zijn betaald.

4. LEVERING

4.1 Tenzij iets anders overeengekomen, geschiedt de aflevering der goederen af-fabriek, of installatie dan wel af-werkplaats, magazijn of opslagplaats door Menten te bepalen. Door Menten opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Zodra de goederen als bepaald in lid 1 van dit artikel zijn geleverd, is het risico van die goederen geheel voor de wederpartij, die ook voor het transport en een adequate verzekering moet zorgdragen.
4.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel worden de goederen geacht door Menten te zijn geleverd e door de wederpartij te zijn aanvaard:
a. Bij levering af-fabriek, installatie, werkplaats, magazijn of opslagplaats zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
b. Bij levering franko werk: zodra de goederen ter plaatse zijn aangevoerd en – indien zulks is overeengekomen – zijn gelost, bij levering franko werk geldt als conditie, dat de vervoermiddelen de losplaats ongehinderd over de verharde weg kunnen bereiken, e.e.a. ter beoordeling van Menten
c. Bij levering inclusief verwerken: zodra de goederen in of op het bouwwerk zijn verwerkt.
4.4. Indien bij levering inclusief verwerken de goederen op het werk zijn aangevoerd en hetzij door omstandigheden buiten de schuld van Menten niet onmiddellijk met het verwerken kan worden gestart, hetzij de bouwwijze van het betreffende werk zodanig s gepland dat de verwerking van de goederen slechts met tussenpozen kan plaatsvinden, worden de goederen geacht te zijn aanvaard, zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
4.5. Op de in het leveringsschema overeengekomen data voor de verwerking van de door Menten te leveren goederen, moeten onverminderd de overige overeenkomen leverings- en/of verwerkingsvoorwaarden, ion ieder geval de door anderen dan van Menten te leveren constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten zover gevorderd, kwalitatief voldoende zijn, dat de verwerking onverwijld en ongestoord zonder vertraging en onderbreking kan geschieden, bij gebreke waarvan Menten aan de wederpartij de hieruit voortvloeiende kosten in rekening kan brengen.
4.6. Menten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van de in het voorgaande lid bedoelde door anderen dan Menten geleverde of aangebrachte constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten, noch voor de gevolgen van de in die constructies, voorzieningen e.d. tijdens de verwerking optredende klachten.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Zolang de wederpartij niet aan al haar (betalings-)verplichtingen inclusief kosten en/of schadevergoeding jegens Menten heeft voldaan, blijven alle door Menten aan de wederpartij geleverde of op het werk aangevoerde materialen en goederen, voor zover onverwerkt aanwezig, ook die waarvan de facturen reeds voldaan zijn, voor risico van de wederpartij en eigendom van Menten.
5.2. De wederpartij is jegens Menten aansprakelijk voor elke schade, welke wordt toegebracht aan de in lid 1 van dit artikel aan Menten in eigendom gebleven goederen en materialen. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan Menten (nog) de eigendom heeft deugdelijk tegen en brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit de verzekering dienen door de wederpartij op eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan Menten te worden overgedragen.

6. OVERMACHT

6.1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de risicosfeer en schuld van Menten, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlaagd. In geval van niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij, is Menten bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.2. Indien Menten door overmacht als omschreven in artikel 6.1 verhinderd is de bestelde en aangeboden goederen af te nemen, geeft dit de wederpartij geen recht om enige schadevergoeding of nakoming te verlangen.
6.3. Menten zal de wederpartij zo spoedig op de hoogte stellen, indien zij in de overmacht (komt te) verkeren.
6.4. In geval van een tijdelijke niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Menten, is de wederpartij gedurende een periode van een maand na het intreden van deze tekortkoming niet bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

7. RECLAMES

7.1. Ongeacht of er garanties zijn gegeven, moeten reclames, indien het betreft zichtbare gebreken op verval van recht, binnen 8 dagen na de levering van de goederen en/of materialen door Menten schriftelijk zijdens de wederpartij zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens Menten kan doen gelden. Reclames is slechts mogelijk indien de zaken in dezelfde staat verkeren als de staat van levering. De wederpartij is gehouden op straffe van verval van recht Menten de gelegenheid te bieden de gereclameerde zaken te (doen) controleren.
7.2. Ingeval van verborgen gebreken, moeten reclames op verval van recht binnen 8 dagen, nadat zij zijn ontdekt of ontdekt hadden moeten worden, schriftelijk door Menten zijn ontvangen.
7.3. Indien één maand na het tijdstip van de levering verstreken is, is in tegenstelling tot het gestelde in lid 2 van dit artikel reclame wegens verborgen gebreken niet meer mogelijk. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 8 dagen na aflevering aan Menten franco te worden geretourneerd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Ongeacht of er garanties zijn gegeven is Menten nooit aansprakelijk:
a. voor reclames, die niet in overeenstemming zijn met hetgeen in artikel 7 is bepaald, zijn ingediend.
b. voor geleverde goederen en/of materialen, die door de wederpartij op welke wijze dan ook, zijn verwerkt.
8.2. Indien de wederpartij een of meer bepalingen van deze voorwaarden dan wel van nadere overeengekomen bijzondere voorwaarden niet mocht nakomen, heeft Menten het recht om met onmiddellijke ingang iedere levering of werkzaamheden te staken zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
8.3. Menten is nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met ondergrondse leidingen, buizen, pijpen, funderingen en andere ingegraven werken of zich in de grond bevindende obstakels enz. waarvan het bestaan, de exacte ligging en loop, alsmede eventuele aanwezige bijzondere risico’s, zoals een slechte staat van onderhoud, aan Menten niet tijdig en schriftelijk voor het aanvaarden van de opdracht zijn medegedeeld, noch voor belemmering van de normale uitoefening van de werkzaamheden door zodanige obstakels. De wederpartij vrijwaart Menten voor aanspraken van derden in dit verband en is tevens gehouden Menten schadeloos te stellen voor de extra kosten welke voor de laatste uit zodanige belemmeringen mochten voortvloeien.
8.4. Indien Menten aansprakelijk is met betrekking tot de geleverde goederen en/of materialen heeft Menten de keuze of de gebrekkige goederen en/of materialen te vervangen of de wederpartij te crediteren voor dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de goederen en/of materialen die gebreken vertonen dan wel deze te repareren.
8.5. Menten is niet aansprakelijk jegens de wederpartij voor de schade door haar doen of nalaten ontstaan bij de uitvoering van gecontracteerde werkzaamheden, althans van werkzaamheden die daarmede verband houden. Met het doen of nalaten van Menten wordt gelijkgesteld handelen of nalaten van andere personen die door of namens Menten in verband met die werkzaamheden ingeschakeld zijn.
8.6. De wederpartij is geheel aansprakelijk voor alle schade, ontstaan door het gebruik door Menten, door degenen die voor Menten werkzaam zijn, of door Menten ingeschakelde derden van hulpmiddelen, bedrijfsmiddelen, energiebronnen e.d. of het ontbreken of uitvallen daarvan, welke de wederpartij ter beschikking stelt van Menten. De wederpartij is verplicht om deze zaken te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder Menten (c.s.) rusten.
8.7. De wederpartij vrijwaart Menten en de personen die ter uitvoering van de overeenkomst voor Menten werkzaam zijn volledig voor iedere schadeclaim door derden voor directe of indirecte schade, welke als oorzaak heeft of verband houdt met de werkzaamheden volgens de gesloten overeenkomst.
8.8. Menten is echter nooit verder aansprakelijk jegens de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen en/of materialen, tengevolge waarvan de wederpartij schade heeft geleden. Aansprakelijkheid van Menten voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
8.9. Mogelijke aansprakelijkheid van Menten kan nimmer meer bedragen dan de verzekerde som verminderd met alle door Menten direct/indirect te maken kosten indien en voorzover Menten een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten.
8.10. Indien Menten in opdracht van wederpartij één of meer containers heeft geplaatst en door welke omstandigheid dan ook derden schade daarvan ondervinden of oplopen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor bedoelde schade, waaronder tevens is begrepen mogelijke schade aan de container(s) en is de wederpartij verplicht Menten te vrijwaren voor aanspraken van derden.

9. ZEKERHEIDSTELLING

9.1. Indien Menten op goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Menten voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van Menten zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst.
9.2. Nadat de door Menten gestelde termijn tot zekerheidstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Menten de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Menten op volledige schadevergoeding.

10. RETENTIERECHT

10.1. Menten is bevoegd de zaken die zij van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen;, terug te houden tot al het aan Menten toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij zal zijn voldaan.
10.2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de wederpartij.

11. GESCHILLEN

11.1. Op al onze offerteaanvragen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, indien in der minne niet tot een regeling kan worden gekomen, uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Roemrond naar Nederlands recht.

INKOOPVOORWAARDEN

12. TOEPASSELIJKHEID

De hierna komende bepalingen gelden naast de bepalingen van artikel 1 tot en met 11. Laatstgenoemde bepalingen zijn voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing. In geval van strijdigheid gelden de hierna opgenomen bepalingen.

13. AANBIEDINGEN

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, is een aanbieding van de wederpartij voor de wederpartij bindend.
13.2. De opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W. en gelden franco, inclusief transport, verpakking en/of emballage, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
13.3. De overeenkomst tussen Menten en de wederpartij geldt als gesloten en wordt volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van Menten. Indien en voor zover de opdrachtbevestiging van Menten afwijkt van de aanbieding van de wederpartij, dient laatstgenoemde binnen 5 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk bij Menten de bezwaren kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de overeenkomst volgens de opdrachtbevestiging van Menten is gesloten.

14. LEVERTIJD EN LEVERING

14.1. De opgegeven levertijden zijn voor de wederpartij bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd begint op de dag waarop door de wederpartij een opdrachtbevestiging van Menten is ontvangen.
14.2. De wederpartij zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken dan zal de levering geschieden bij Menten te Haelen.
14.3. De levering geschiedt franco op de in lid 2 bepaalde plaats.
14.4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken gaat eerst op Menten over zodra de zaken zijn afgeleverd op de in lid 2 bepaalde plaats. De zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de wederpartij.

15. EIGENDOMSOVERGANG

De eigendom van de geleverde zaken gaat op Menten over direct nadat deze conform het in het vorige artikel in lid 2 bepaalde zijn geleverd.

16. BETALING EN VERREKENING

16.1. De door de wederpartij aan Menten te verzenden facturen moeten voldoen aan de bij de wet gestelde eisen zoals bijvoorbeeld gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden geretourneerd en niet betaald.
16.2. De wederpartij is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperking.
16.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de wederpartij geleverde zaken uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur door Menten betaald. Na het verstrijken van deze termijn dient de wederpartij Menten per aangetekende brief in gebreke te stellen. De wederpartij dient Menten in deze brief een redelijke termijn voor nakoming te geven.
16.4. Menten is bevoegd tot verrekening van de door Menten op basis van de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met door de wederpartij uit welke hoofde dan ook te vorderen of verschuldigde bedragen.

17. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Menten is bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Menten aangekondigde tijdstip van in werking treden. Menten zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan haar wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden dor Menten aan haar wederpartij is medegedeeld, dan treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de betreffende wijziging is medegedeeld.

Laat ons je helpen

Benieuwd naar ons assortiment of heeft u nog vragen? Laat ons weten waarmee we u kunnen helpen.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.